Pinterest Twitter Youtube Facebook Facebook Alt Instagram Mail RS Close Arrow Right Small Arrow Right Small Arrow Left Arrow Left Carret down Carret Left Carret Right Search Burger color Star Store Pin Marker Pencil Pastel

Please rotate your device

Dataskyddspolicy

DATASKYDDSPOLICY

Denna dataskyddspolicy för skydd av privatlivet anger den policy som kommer att tillämpas vid behandling av personuppgifter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”).

 

1. Typer av personuppgifter

 

I denna integritetsskyddspolicy, betyder ”personuppgifter” varje uppgift som rör en fysisk person där denne kan identifieras eller bli identifierbar. Vi kan samla in och behandla personuppgifter som namn, ålder, telefonnummer, faxnummer, e-postadress, postadress, namn på tjänst, IP-adress och cookies.

 

2. Insamling, användning och spridning av personuppgifter

 

(1) Upphörande av användning av personuppgifter

Vi kan samla in, behandla och överlämna dina personuppgifter för att uppnå de syften som anges nedan:

-för försäljning av olika skrivverktyg och övriga dithörande produkter

-för kontroll och/eller reparation av olika skrivverktyg och övriga dithörande produkter

-för att säkerställa eftermarknadsservice

-för kommunikation och PR som syftar till att främja våra produkter och tjänster

-för att genomföra enkäter i frågeformulär om våra produkter och tjänster

-för att besvara frågor om information, produkter eller kontakt

-för att kontakta dig om transaktioner

-för att verkställa avtal

-för att hantera, analysera och få insikt om vår interaktion

-för att förenkla din tillgång till information

-för att förbättra kommunikationen

-för att genomföra annan verksamhet som är knuten till ovannämnda verksamhet.

 

(2) Legitima grunder för behandling av personuppgifter

Vi kan behandla personuppgifter utifrån följande legitima grunder:

-för att följa dina anvisningar eller för att uppfylla våra skyldigheter när det gäller andra avtal som ingåtts med dig

-vi behandlar dina personuppgifter på detta sätt efter att du lämnat ditt uttryckliga samtycke. Du kan alltid återkalla ditt samtycke; det kommer emellertid inte att påverka lagligheten i vår behandling innan samtycket återkallades.

-för att vi ska följa rättsliga och reglementsenliga skyldigheter och

-för att uppfylla dina legitima intressen eller legitima intressen för tredje part som tar emot personuppgifter, under förutsättning att tredje parts intressen inte strider mot dina intressen eller dina grundläggande fri- och rättigheter.

 

(3) Kompletterande behandling

Vid behandling av personuppgifter för andra syften än de som angetts ovan, kommer vi att meddela dig i förväg om användningens syfte och övriga frågor som krävs enligt tillämpliga lagar.

 

(4) Nödvändighet att tillhandahålla personuppgifter

De personuppgifter som du bör lämna är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster. Följaktligen kan det förekomma fall där vi, utan personuppgifterna, helt eller delvis inte kommer att kunna tillhandahålla tjänsterna.

 

(5) Tidsperiod för sparande

Vi kommer att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster till dig, men vi kommer att radera dem omgående om de inte längre är nödvändiga.

 

(6) Överföring av personuppgifter

Vi kan överföra dina personuppgifter till tredje part som till exempel våra filialer och närstående bolag, webbhotell i molnlösningar, underleverantörer och externa yrkespersoner, då dina personuppgifter behandlas av dessa tredje parter för att uppnå syftena med användningen vilka anges ovan.

Personuppgifterna kan överföras till företag som är belägna i länder eller jurisdiktioner som ligger utanför EES, som Japan, om det är nödvändigt för att uppnå de syften som beskrivs ovan. Lägg märke till att dessa länder eller jurisdiktioner kanske inte har samma uppgiftsskyddslagar som EES och att de inte kan medge dig vissa rättigheter som du har i EES. Vi övervakar att dessa internationella överföringar genomförs enligt lämpliga garantier, enligt vad som krävs i GDPR och varje annan relevant skyddslag. Genom att göra så kommer vi att följa de tillämpliga kraven för uppgiftsskydd och vi kommer att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att garantera säkerhet och integritet för personuppgifter.

 

3. Rättigheter för berörd person

 

Du kan begära tillgång till dina personuppgifter, att få dem rättade, att radera dem eller att begränsa behandlingen av dem, och du kan även begära att dina personuppgifter som vi sparat överförs. När vi får en begäran baserat på den rättighet som angetts ovan, kommer vi utan dröjsmål att genomföra varje utredning som är nödvändigt och kommer att ge dig eller en tredje part personuppgifterna, eller besvara dessa rättigheter utan dröjsmål.

Obs! Hos behörig dataskyddsmyndighet, eller på plats hos vårt företag eller där du bor kan du invända mot att dina personuppgifter behandlas.

 

4. Samtycke från minderårig (för användare)

 

Samtycke eller tillstånd från din förmyndare ska erhållas om du är yngre än 16 år och vill utnyttja våra tjänster och samtycker till denna integritetsskyddspolicy.

 

5. Begäran om upplysningar

 

Om du har frågor eller farhågor om denna integritetsskyddspolicy eller hur vi behandlar personuppgifter, eller varje fråga om tillgång, rättelse eller radering av personuppgifter, eller begränsning av deras behandling, eller om personuppgifternas portabilitet, kontakta då oss på följande kontaktuppgifter:

 

Mitsubishi Pencil France S.A.

32 avenue Pierre Grenier

92100 Boulogne-Billancourt

Frankrike

[email protected]

 

6. Revidering av denna integritetsskyddspolicy

 

Vi kan vid behov ändra innehållet i denna integritetsskyddspolicy. Vi kommer att informera om integritetsskyddspolicyn revideras på denna webbplats, när en revidering kommer att utföras. Se till att regelbundet kontrollera innehållet i denna integritetsskyddspolicy.

När policyn väl har reviderats anses du har godkänt den reviderade versionen när du utnyttjar våra tjänster eller läser denna integritetsskyddspolicy.

 

Detta integritetsutlåtande publicerades och uppdaterades senast den 18 december 2018.

Mitsubishi Pencil France S.A.

POLICY FÖR ANVÄNDNING AV COOKIES

1.VAD ÄR EN COOKIE?

 

En cookie är en liten textfil som en webbplats installeras på din dator, din

telefon eller annan enhet som innehåller information om ditt besök på webbplatsen. Cookies är nödvändiga för att underlätta ditt besök och gör webbplatsen mer användarvänlig och det skadar inte din dator.

 

2. I VILKET SYFTE ANVÄNDS COOKIES PÅ WEBBPLATSEN?

 

När du ansluter till webbplatsen kan MITSUBISHI PENCIL FRANCE S.A, under förutsättning att du accepterar detta och beroende på dina val i parametrarna, installera olika cookies som gör det möjligt att identifiera det land du valt under giltighetstiden för den relevanta cookien.

Det huvudsakliga syftet med cookies är att förbättra din navigering under ditt besök.

Till exempel kan cookies tillåta oss att komma ihåg dina inställningar (språk, land, etc.) under besöket och under framtida besök.

Informationen i cookies gör det möjligt för oss att fortsätta att förbättra webbplatsen, genom att använda icke-nominativ statistik på antalet besök och användningsmönster, anpassning av webbplatsen i användarnas intresse, snabbare sökning, etc.

 

3. VEM ANVÄNDER INFORMATIONEN SOM LAGRAS I COOKIES?

 

Informationen som lagras i cookies på vår webbplats hanteras exklusivt av oss, med undantag för google analytics som används och behandlas av google och av oss för statistiska ändamål.

 

4. KAN MAN INAKTIVERA ANVÄNDNINGEN AV COOKIES?

 

Ja, cookies kan inaktiveras. Men om du väljer detta alternativ, kan du inte längre komma åt vissa delar av vår webbplats, detta kan resultera i en mindre effektiv navigering.

Om du vill begränsa, blockera eller radera cookies från denna webbplats, kan du göra det genom att ändra parametrarna för din webbläsare. Parametrarna för varje webbläsare är olika och vanligtvis hittar man cookies parametrar i menyn ”favoriter” eller ”verktyg”. För mer information om parametrarna för cookies i din webbläsare, se menyn ”hjälp”.

 

5. EXAKT VILKA COOKIES ANVÄNDS PÅ DENNA WEBBPLATS OCH I VILKET SYFTE?

 

Här följer en tabell alla cookies som denna webbplats använder och syftet till att de används.

 

Cookies, teknisk och anpassning: identifiering, navigering, anpassning av gränssnittet, favoriter, etc.

Dessa cookies används för att identifiera användaren under besök på webbplatsen, för att undvika att användaren behöver gå igenom samma autentiseringsprocess på webbplatsen, påskynda vissa processer på webbplatsen, memorera vissa val som gjorts under navigeringen eller vid efterföljande besök, memorera tidigare besökta sidor, etc.

 

COOKIES SYFTE VARAKTIGHET HANTERING
IDENTIFIERING
AV ANVÄNDAREN
DE ANVÄNDS FÖR ATT IDENTIFIERA OCH
AUTENTISERA ANVÄNDAREN. DE INNEHÅLLER
OCKSÅ TEKNISK INFORMATION
OM ANVÄNDARENS NAVIGERING SOM
VÄNTETID VID ANSLUTNING, NAVIGERINGENS
INLOGGNING, ETC.
BESÖKET INTERNA
COOKIES
IDENTIFIERING
VID BESÖKET
DE IDENTIFIERAR ANVÄNDARENS
HTTP-BESÖK. DE ÄR DE SAMMA FÖR ALLA
WEBBAPPLIKATIONER OCH ANVÄNDS FÖR ATT
IDENTIFIERA EN ANVÄNDARES FRÅGOR UNDER
ETT BESÖK.
BESÖKET INTERNA
COOKIES
NAVIGERINGENS
STATUS
DE GÖR DET MÖJLIGT ATT FÅ REDA PÅ I VILKET
SKEDE AV NAVIGERING ANVÄNDAREN BEFINNER
SIG (I BÖRJAN AV BESÖKET, FÖRSTA SIDAN,
FÖRSTA BESÖKET, STATUS FÖR SKROLLNING,
STATUSEN FÖR RÖSTNING, ETC.).
BESÖKET INTERNA
COOKIES
ANVÄNDARENS
VAL
DE LAGRAR BESÖKETS VÄRDEN SOM
VÄLJS AV ANVÄNDAREN, TILL EXEMPEL SPRÅK.
IHÄRDIGA INTERNA
COOKIES
FAVORITER OCH
SENASTE VAL
DE GÖR DET MÖJLIGT ATT PÅMINNA
ANVÄNDAREN OM DENNES VAL AV
FAVORITER (BUTIKER, TILL EXEMPEL) ELLER
DE SENASTE VALEN (BUTIKER, PRODUKTER,
GODKÄNNANDE AV INSTALLATION AV COOKIES, ETC.) UNDER KOMMANDE
BESÖK PÅ WEBBPLATSEN.
IHÄRDIGA INTERNA
COOKIES

 

Cookies navigeringsanalys

Dessa cookies gör det möjligt att få allmän information om användarens besök på webbplatsen (inte dess innehåll) för statistiska ändamål.

 

COOKIES SYFTE VARAKTIGHET HANTERING
KÄLLA (WC_GASOURCE) DE ANVÄNDS FÖR ATT KUNNA TA REDA
PÅ EN ANVÄNDARES URSPRUNG NÄR HEN
ANLÄNDER PÅ EN AV WEBBPLATSENS SIDOR. TILL EXEMPEL, OM HEN ANLÄNDER
PÅ EN SIDA MED DETALJER OM EN PRODUKT
FRÅN LISTAN ÖVER PRODUKTER, FRÅN EN
SÖKMOTOR ELLER FRÅN EN EXTERN SIDA.
IHÄRDIGA INTERNA
COOKIES
GOOGLE ANALYTICS
(__UTMA, __UTMB,
__UTMC, __UTMD,
__UTMV, __UTMZ,
__UTMT, __GA,
__GAT…)
DE GÖR DET MÖJLIGT ATT UTFÖRA EN
UPPFÖLJNING AV WEBBPLATSEN TACK
VARE VERKTYGET GOOGLE ANALYTICS,
EN TJÄNST SOM TILLHANDAHÅLLS AV
GOOGLE FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL
INFORMATION OM ANVÄNDARES BESÖK
PÅ WEBBPLATSER. BLAND DE UPPGIFTER
SOM LAGRAS FÖR SENARE ANALYS
INGÅR: ANTALET BESÖK SOM EN ANVÄNDARE GJORT PÅ WEBBPLATSEN, DATUM FÖR ANVÄNDARENS FÖRSTA OCH SISTA BESÖK, BESÖKETS VARAKTIGHET, I FRÅN VILKEN SIDA ANVÄNDAREN HAMNADE PÅ DENNA WEBBPLATS, VILKEN SÖKMOTOR HAR ANVÄNDAREN ANVÄNT FÖR ATT KOMMA ÅT WEBBPLATSEN ELLER PÅ VILKEN LÄNK HAR HEN KLICKAT, ANVÄNDARENS GEOGRAFISKA PLATS, ETC. KONFIGURATION AV DESSA COOKIES ÄR FÖRUTBESTÄMT MED HJÄLP AV DEN TJÄNST SOM GOOGLE ERBJUDER. VI REKOMMENDERAR ATT DU LÄSER AVSNITTET OM SEKRETESS PÅ AV GOOGLE ANALYTICS PÅ HTTP://WWW.GOOGLE.COM/INTL/ES/ANALYTICS/PRIVACYOVERVIEW.HTML FÖR MER INFORMATION OM DE COOKIES SOM ANVÄNDS SAMT OM HUR DU INAKTIVERAR DEM (DET ÄR NATURLIGTVIS UNDERFÖRSTÅTT ATT VI INTE ÄR ANSVARIGA FÖR INNEHÅLLET ELLER ÄKTHETEN AV TREDJE PARTS WEBBPLATSER).
IHÄRDIGA INTERNA
COOKIES